هوای تخمی /لانگ تایم نو حرف

آفتابه ولی یه بادی مییاد که نزدیک منو برداره ببره بزار کره جنوبی 😂😒

Advertisements

چالش ترجمه مقاله /

یک پنجره پر از آفتاب و آسمانی بی ابر /تعریف امروز منه از حال و هوا ،از ساعت دوازده که تصمیم گرفتم مقاله ی تحمل پذیری رو خودم ترجمه کنم ،تا الان که ساعت ۳و بیست دیقه اس ،تازه رسیدم به معرفی 😐🙄 .
چالش بزاریم روزی یک صفحه کامل ترجمه کنیم ،اون موقع فوقش تو ده روز ترجمه اش تمام خواهد شد .مشکل اینجاس که مقاله ها همه انگلیسی هستند وگرنه با خواندن اونها به فارسی مشکل حادی ندارم ،مشکل حاد زمانی که من باید یا اینارو خودم ترجمه کنم که فارسی شن یا باید پول بدم بیرون ترجمه کنن که در دو حالتش من زورم مییاد و از دومی بیش‌تر 😐.
شب میخام سگ وحشی ببینم .الانم دارم ایو گوش میدم و قرار معرفی رو ترجمه کنم .

خونه خودم /یک روزی

«چه خوب میشد اگه منم یه خونه داشتم ،وقتی می رسیدم خونه میگفتم: من اومدم. کفشامو در می اوردم ،دست و صورتمو می شستم. ولو می شدم روی صندلیم خیلی خوب می شد. یه کتابخانه درست میکردم ،و وقتی دیگه تا خرخره پر میشد یکی دیگه درست میکردم ،هرکاری دلم میخاست میکردم چونکه خونه ی خودم بود. »
بچهای گرگ یا گرگینه /انمیه ژاپنی

سه شنبه /ساعت ۸:۱۷

کاش ادامس داشتیم ،گشنمه ،عن دارم ،کلاس حوصله سر بره 😂😂 هنوز شروع هم نشده ،فعلا داره حرفای تکراری در مورد نمره و مقاله می زنه ،منم حوصله دنبال استاد گشتن ندارم ،همین سعیدی رو برای سمینار و پایان نامه انتخاب کن ،دانشگاه تازه از خواب بیدار شده ،داره مانتو جلو بازا رو میگیره ،باید زودتر این کارو می‌کرد ،بهتر ،نمیشه که هرچی تو بیرون می پوشی با همون پاشی بیای دانشگاه ،اصلا قشنگ نی ،وای گشنمه ،وای …