فک کنم جی جی بود.

زندگی تلخه ولی کافی نیست.
پ.ن:زدبازی.

Advertisements

در هر راستایی که دوست دارید.

به به چه هوای مطبوعی
به به گنجشکها چه زیبا اواز سر داده اند
زلف هایم را شانه زده ام
پیرهنی از جنس «کودری» پوشیده ام
کنار میز چایی دارد سرد می شود
حال ؟!
ان هم در این هوای مطبوع چای هیچ مناسب حال نیست …
بوی گلهای یاس می اید
و همین طور چایی دارد یکسره سر می شود.!

پ.ن:در راستای خنک شدن دل و همچنین در راستای سر و صدای گنجشکها که نم یگذارند صبح را با ارامش شروع کنیم و در راستای چایی که سرد می شود و در راستای بچه گنجشک هایی که هر روز یک دونه می افتد در حیاطمان.