امروز.

گوشاتو بگیر
چشماتو ببند
این جا چیزی واسه شنیدن و دیدن تو وجود نداره
اینجا تموم می شه یه روزی در بی انتهایی ترین لذت ها.

Advertisements